Crisiscommunicatie


‘Een crisis is een situatie die zich kenmerkt door een grote mate van onzekerheid over het verloop en de afloop en waarvan bekend is dat de uitkomst vergaande gevolgen kan hebben voor de goede naam of zelfs de continuïteit van de organisatie.’ 

Iedereen die wel eens een serieuze crisis heeft doorgemaakt weet hoe ingrijpend dat kan zijn voor de bedrijfsvoering en voor de mensen die ermee te maken hebben. Meestal nemen zij daarna maatregelen om de volgende keer beter voorbereid te zijn. En toch, in iedere crisissituatie treden door de onzekerheid, de druk die kan ontstaan vanuit vragen om iets te doen en door onervarenheid met de situatie processen in werking die de organisatie of personen kunnen beschadigen. Soms doet zich de kans voor er sterker uit te komen.

Captandum heeft veel ervaring in het begeleiden van organisaties, bestuurders en medewerkers in crisissituaties. Het is maar weinigen gegeven de rust en het overzicht te bewaren. Wij staan organisaties bij zolang dat gewenst en nodig is.

Communicatie is een van de belangrijkste aandachtspunten in een crisissituatie. Als het oog van de wereld op je gericht is of dreigt te raken wil je de juiste dingen doen. Communicatie is een aparte tak van sport binnen het managen van een crisis en verdient dan ook aparte aandacht. Elke crisis die goed wordt aangepakt kan alsnog door onzorgvuldig handelen in de communicatie verloren gaan. Het tegenovergestelde is ook waar. De effecten van een crisis die een ongunstige afloop kent kunnen door weloverwogen en goed uitgevoerde communicatie worden verzacht. Snelheid van handelen, een goede informatiepositie, het tonen van betrokkenheid en goede omgang met de media zijn doorgaans voorwaarden voor een goed verlopen communicatie-operatie.

Onze aanpak
Captandum volgt voor de crisiscommunicatie de beginselen van Frank Regtvoort en Hans Siepel van Novis Competence Center. Deze houdt in dat de communicatie-operatie zich richt op drie aspecten.

1. betekenisgeving (hoe erg is het? wat gebeurt hier? wat is de context ?)
2. informatievoorziening (zo open mogelijk naar buiten,  interne uitwisseling op orde)
3. schadebeperking (wat kunnen we met communicatie doen om de gevolgen te beperken?)

Aan welke groepen betrokkenen geeft u aandacht? Bent u in staat transparant te zijn? Hoe gaat u om met de media? Welke middelen zet u in om mensen te informeren? Welke woordvoering kiest u? Wie staat er voor de troepen om het verhaal te vertellen? Een goede voorbereiding die verder gaat dan het instrueren van uw baliepersoneel om geen hand voor de camera te doen, kan helpen. Belangrijker is hoe u zich persoonlijk en als organisatie presenteert op het moment dat het erom gaat.

Onze dienstverlening
Schakelt u ons in om zo goed mogelijk door een lastige periode heen te komen dan heeft u globaal twee opties. Of wij kijken op de achtergrond en over uw schouder mee. Dat betekent; u krijgt advies over wat wel en niet te doen in uw omgang met belanghebbenden, mediabenadering, woordvoering en feitelijk ook met de aanpak in het algemeen. Elk besluit om iets wel of niet te doen kent specifieke communicatierisico’s. De andere mogelijkheid is dat wij bij u – in huis – in nauwe samenwerking met uw medewerkers de operatie voor u coördineren, natuurlijk binnen de afspraken die wij daarover (snel) met u maken. Ook in de koude fase kunnen wij u ondersteunen met het opstellen van draaiboeken en trainingen. Meer weten?